organicshop
  •  Term of use

โปรดอ่านข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้และเงื่อนไขรวมทั้งข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้
การใช้งานเว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขที่คุณต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างชัดเจน

ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์เว็บไซต์นี้และแต่ละส่วนของโมดูลนี้พร้อมทั้งการจัดการและการเรียบเรียงบริบทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินที่จดลิขสิทธิ์ของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด นอกจากนั้นสัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้และสัญลักษณ์การบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (โดยเรียกรวมกันว่า "สัญลักษณ์ทางการค้า") ได้ขึ้นทะเบียนและเป็นการใช้กฏหมายสัญลักษณ์ทางการค้าของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ห้ามมิให้ถือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด

การใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด มอบการอนุญาตที่ไม่สามารถถ่ายโอนและจำกัดนี้ให้แก่คุณเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาสำหรับผู้ใช้งาน คุณต้องใช้เว็บไซต์นี้เพื่อสำรองหรือซื้อขายโดยถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้นและต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นเพื่อการเก็งกำไร เพื่อหลอกลวงหรือเพื่อฉ้อฉล ห้ามลอกเลียนแบบ ผลิตขึ้นใหม่ ตีพิมพ์ซ้ำ อัพโหลด เผยแพร่ ส่ง หรือจำหน่ายจ่ายแจกเว็บไซต์และเนื้อหาเหล่านี้ที่เสนอในเว็บไซต์นี้รวมทั้งข้อความ รูปภาพ ปุ่มไอคอนโดยมิได้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด

การใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเอกสารที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์นี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฏหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ทางการค้าหรือกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฏหมายอย่างอื่น คุณต้องเก็บรักษาการประกาศเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางการค้าและลิขสิทธิ์ทุกอย่างรวมทั้งการประกาศถือครองกรรมสิทธิ์อื่นที่ประกอบอยู่ในเอกสารนี้และคุณต้องไม่เปลี่ยนแปลง ปิดบังหรือขจัดการประกาศดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น การใช้เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์แห่งอื่นหรือในสภาพแวดล้อมอื่นของคอมพิวเตอร์ที่ผูกเป็นเครือข่ายเป็นสิ่งต้องห้าม ห้ามมิให้คุณเผยแพร่หรือส่งสัญญาณเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย คุกคาม หมิ่นประมาท ใส่ความ ลามก หยาบคาย ยั่วโทสะ อนาจารและดูหมิ่นเหยียดหยามหรือเอกสารอื่นใดที่อาจก่อหรือส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่อาจจะถือว่าเป็นความผิดฐานอาชญากรรมหรือก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางแพ่งหรือมิฉะนั้นก็ละเมิดกฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง นอกจากนี้ห้ามมิให้คุณเผยแพร่หรือส่งสัญญาณข้อมูลใดก็ตามที่ (ก) ฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่นหรือล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ (ข) ประกอบด้วยไวรัส บั๊คหรือวัตถุที่มีอันตรายอื่น หรือ (ค)นำไปใช้ในการสมรู้ร่วมคิดอย่างไม่ชอบด้วยกฏหมายต่อบุคคลอื่นเพื่อกีดกันการค้าหรือการแข่งขัน คุณต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ทางการค้าหรือสิทธิครอบครองอื่น ๆ หรือความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

อายุและความรับผิดชอบ
หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะมีความรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความลับของข้อมูลบัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของคุณ คุณยินยอมที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณแสดงว่าคุณมีอายุเพียงพอตามกฎหมายที่จะใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้และที่จะสร้างความผูกพันตามเงื่อนไขของกฎหมายสำหรับความรับผิดชอบที่คุณอาจก่อขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณเข้าใจว่าคุณมีความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยคุณและบุคคลที่ใช้ข้อมูลล็อคอินของคุณ

ความเป็นส่วนตัว
คุณได้อ่านนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคลของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด แล้วและยอมรับว่าเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลดี คุณเห็นชอบกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่ระบุอยู่ในนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคลของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด

การถ่ายทอดในเรื่องบทความ
คุณตกลงว่าหากคุณส่งข้อแนะนำ ความคิด ความเห็น หรือคำถามหรือลงข้อมูลใดก็ตามในเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยินยอมให้ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด มีสิทธิโดยได้รับอนุญาตสมบูรณ์ที่จะใช้ ผลิตใหม่ แก้ไข ปรับแต่ง ตีพิมพ์ แปล ลอกเลียน กระจาย และแสดงเนื้อความเหล่านั้นในรูปแบบใด สื่อใด หรือเทคโนโลยีใดก็ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีค่ารอยัลตี้ เพิกถอนไม่ได้ เป็นการถาวร บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบและถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อความที่ลงประกาศหรือส่งมาโดยคุณ

ข้อยกเว้นของการรับประกัน
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่รับประกันสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ และ/หรือเอกสารที่จัดหาอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกจัดหาให้บนพื้นฐานของ“ตามสภาพ” บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่รับรองความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์ การแพร่หลายหรือความน่าเชื่อถือของบริบทหรือข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้และสละสิทธิ์อย่างชัดเจนในการรับประกันและเงื่อนไขทุกอย่างซึ่งได้แก่การรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของการทำงานสมตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่างและการไม่ละเมิดสิทธิใดและสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นโดยข้อบังคับหรืออย่างหนึ่งอย่างใดตามกฏหมายหรือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้ เซฟเวอร์ และอีเมล์ที่ส่งจาก บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ปลอดจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่มีอันตราย

การจำกัดความรับผิดชอบ
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบและไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดหรือไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นของคุณสืบเนื่องมาจากคุณเข้าใช้หรือใช้งานหรือเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์แห่งนี้หรือดาว์นโหลดเอกสาร ข้อมูล ข้อความหรือภาพจากเว็บไซต์แห่งนี้ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือสิ่งพิเศษอื่นใด การเตือน การลงโทษ โดยทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาของสิ่งใดตามไม่ว่าจะตามสัญญาหรือการละเมิดสิทธิหรือความรับผิดเด็ดขาดหรืออย่างอื่นอย่างใดที่เป็นผลมาจากหรือเชื่อมต่อกับ(1) การใช้เว็บไซต์นี้หรือบริบทที่พบในที่นี้ (2) ความผิดพลาดหรือความล่าช้า(ซึ่งได้แก่การใช้หรือการไร้ซึ่งความสามารถที่จะใช้ส่วนประกอบใดก็ตามของเว็บไซต์นี้สำหรับสำรองที่พักหรือตั๋วแต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) หรือ(3) ผลการทำงานหรือการไร้ความสามารถในการดำเนินการของ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด แม้ว่าได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของของความเสียหายที่จะมีแล้ว อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น หากพบว่าบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ควรรับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรือที่เชื่อมต่อกับการทำงานตามที่ระบุข้างต้นไม่ว่าประการใดก็ตามหรือการใช้เว็บไซต์แห่งนี้หรือบริบท ความรับผิดชอบของบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ไม่ว่าในกรณีใดต้องเป็นเงินจำนวนรวมทั้งหมดไม่เกินเงินจำนวน 100.00 บาท ทั้งนี้ นอกจากสิทธิอื่นและการเยียวยาที่มีให้โดยบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด และโดยไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดไม่ว่าอย่างไรก็ตาม บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด อาจยกเลิกและจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทุกเวลาและโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าโดยเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คุณต้องปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายสำหรับบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้างและตัวแทนจากหรือต่อการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องหรือความต้องการ ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมทางบัญชีและกฎหมายที่สมเหตุสมผลและไม่จำกัดที่ถูกนำมาโดยหรือในนามของคุณเกินกว่าความรับผิดชอบที่ชี้แจงในที่นี้หรือบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้

กฎหมายข้อบังคับใช้
ข้อตกลงนี้และการดำเนินข้อตกลงต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงการขัดกันแห่งบทกฏหมายอื่น คุณยินยอมและยื่นส่งให้แก่เขตอำนาจศาลประจำประเทศไทยเท่านั้นในกรณีที่มีปัญหาและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้และข้อตกลงนี้ของคุณ การเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าสู่การใช้เว็บไซต์แห่งนี้ต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่ง(1)เดือนนับจากวันที่การเรียกร้องหรือการฟ้องร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหรือสะสมมากขึ้นทั้งนี้เป็นไปตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

ค่าธรรมเนียมของอัยการ
หากบริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ดำเนินการทางกฏหมายเพื่อบังคับใช้ข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากการเยียวยาบรรเทาแล้ว บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด มีสิทธิที่จะได้ค่าชดเชยจากคุณและคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมของอัยการที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นของการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือตามหลักความชอบธรรมให้แก่คณะบุคคลดังกล่าวที่มีสิทธิ

การทุเลาคำสั่ง
คุณรับทราบแล้วว่าการฝ่าฝืนหรือการพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงของผู้ใช้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะนำไปสู่ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากยากที่จะตรวจสอบจำนวนเงินที่แน่นอนได้ชัดเจนและไม่สามารถเยียวยาได้อย่างพอเพียงตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นคุณตกลงว่า บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด จะได้รับสิทธิตามความถูกต้องที่ได้รับจากคำสั่งศาลที่ออกโดยศาลที่มีขอบเขตอำนาจเหมาะสมในการยับยั้งการฝ่าผืนดังกล่าวหรือการพยายามฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขโดยคุณหรือคู่ค้าหรือพันธมิตรหรือตัวแทนของคุณรวมทั้งได้รับค่าชดเชยจากคุณหรือค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายทั้งหมดหรือค่าใดก็ตามที่ บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ได้รับภาระเพื่อการได้มาซึ่งคำสั่งศาลดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมของอัยการที่สมเหตุสมผลโดยไม่จำกัดขอบเขต คุณตกลงว่าการมัดจำหรือสิ่งรับประกันอื่นไม่จำเป็นในการปฏิบัติตามคำสั่งห้ามดังกล่าว

การยกเลิก
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด อาจยกเลิกข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานและข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือข้อกำหนดของการบริการใดก็ตามได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ ซึ่งได้แก่การใช้เว็บไซต์นี้อย่างไม่เหมาะสมหรือคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ การยกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการบรรเทาให้แก่บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ที่อาจมีสิทธิตามกฎหมายและหลักความเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ด้วยขอบเขตของข้อสัญญาสำหรับผู้ใช้งานฉบับนี้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิทั้งหมดที่มอบให้แก่คุณจะยกเลิกและกลับคืนสู่บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด ตามที่เหมาะสม

การมอบสิทธิ
คุณต้องไม่มอบ ถ่ายทอด รับช่วงหรือแต่งตั้งตัวแทนรับสิทธิหรือหน้าที่หรือภาระภายใต้สัญญานี้

การแก้ไข
บริษัทธามส์ซีดาร์จำกัด สามารถแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่บังคับใช้ในขณะที่คุณใช้งาน

ความสามารถที่จะแยกออกจากกัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าสามารถแยกออกจากกันได้ ในกรณีที่ข้อกำหนดใดที่ถูกพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามข้อกำหนดดังกล่าวต้องมีการบังคับใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตสูงสุด และการตัดสินดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้และความสมบูรณ์ของข้อกำหนดที่ยังคงเหลืออยู่อื่นใดก็ตาม

หัวข้อ
หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงของผู้ใช้นี้เป็นการสรุปรวมเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่จำกัดหรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่มีผลต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุ ณ ที่นี้

ข้อตกลงทั้งปวง
ข้อตกลงของผู้ใช้นี้พร้อมด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดก็ตามที่รวมเข้าอยู่ในที่นี้หรือถูกอ้างอิงในที่นี้ได้บัญญัติข้อตกลงทั้งปวงระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญที่กล่าวถึงในที่นี้และใช้แทนข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใดก็ตามที่มีอยู่ก่อน(ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร)เกี่ยวกับสาระสำคัญและไม่สามารถแก้ไขหรือดัดแปลงยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยการแก้ไขหรือดัดแปลงที่มีในไซต์นี้


PLEASE READ THIS USER AGREEMENT AND THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE.
Your use of this site is expressly conditioned on your acceptance of the following terms and conditions.

OWNERSHIP
This site, and each of its modules, together with the arrangement and compilation of the content found on this site, is the copyrighted property of www.organicshop.co.th In addition, the trademarks, logos and service marks displayed on this site (collectively, the "Trademarks") are registered and common law Trademarks of www.organicshop.co.th, its affiliates, and various third parties. Nothing contained on this site should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any of the Trademarks without the written permission of www.organicshop.co.th that may own the Trademarks.

USE OF SITE
www.organicshop.co.th grants you a limited, non-transferable license to use this site in accordance with the terms and conditions of this User Agreement. You may only use this site to make legitimate reservations or purchases and shall not use this site for any other purposes, including without limitation, to make any speculative, false or fraudulent reservation or any reservation in anticipation of demand. This site and the content provided in this site, including the text, graphics, button icons, may not be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted or distributed without the written permission of www.organicshop.co.th, except that you may download, display and print the materials presented on this site for your personal, non-commercial use only.

Unauthorised use of this site and/or the materials contained on this site may violate applicable copyright, trademark or other intellectual property laws or other laws. You must retain all copyright and trademark notices, including any other proprietary notices, contained in the materials, and you must not alter, obscure or obliterate any of such notices. The use of such materials on any other Web site or in any environment of networked computers is prohibited. You are prohibited from posting or transmitting any unlawful, threatening, libelous, defamatory, obscene, indecent, inflammatory, pornographic or profane material or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence, give rise to civil liability, or otherwise violate any law. In addition, you are prohibited from posting or transmitting any information which (a) infringes the rights of others or violates their privacy or publicity rights, (b) is protected by copyright, trademark or other proprietary right, unless with the express written permission of the owner of such right, (c) contains a virus, bug or other harmful item, or (d) is used to unlawfully collude against another person in restraint of trade or competition. You shall be solely liable for any damages resulting from any infringement of copyright, trademark, or other proprietary right, or any other harm resulting from your use of this site.

AGE AND RESPONSIBILITY
If you use this site, you are responsible for maintaining the confidentiality of your account information and your password. You agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. You represent that you are of sufficient legal age to use this site and to create binding legal obligations for any liability you may incur as a result of the use of this site. You understand that you are financially responsible for all uses of this site by you and those using your login information.

PRIVACY
You have read the www.organicshop.co.th Privacy Policy, and agree that the terms of such policy are reasonable. You consent to the use of your personal information by www.organicshop.co.th in accordance with the terms of and for the purposes set forth in the www.organicshop.co.th.

REVIEW OF TRANSMISSIONS
You agree that if you submit suggestions, ideas, comments or questions or post any other information on this site, you grant www.organicshop.co.th and its affiliates a worldwide, non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, and fully sublicenseable right to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute and display such content in any form, media or technology. www.organicshop.co.th takes no responsibility and assumes no liability for any content posted or submitted by you.

EXCLUSION OF WARRANTY
www.organicshop.co.th make no warranty of any kind regarding this site and/or any materials provided on this site, all of which are provided on an "as is" basis. www.organicshop.co.th do not warrant the accuracy, completeness, currency or reliability of any of the content or data found on this site and such parties expressly disclaim all warranties and conditions, including implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement, and those arising by statute or otherwise in law or from a course of dealing or usage of trade. Neither www.organicshop.co.th warrant that this site, its servers or any e-mail sent from www.organicshop.co.th are free of viruses or other harmful components. Some states do not allow the disclaimer of implied warranties, so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific rights, which vary from state to state.

LIMITATION OF LIABILITY
www.organicshop.co.th assumes no responsibility, and shall not be liable for, any damages to, or viruses that may infect your computer equipment or other property on account of your access to, use of, or browsing in this site or your downloading of any materials, data, text or images from the site. In no event shall www.organicshop.co.th be liable for any injury, loss, claim, damage, or any special, exemplary, punitive, indirect, incidental or consequential damages of any kind, whether based in contract, tort, strict liability, or otherwise, which arises out of or is in any way connected with (1) any use of this site or content found herein, (2) any failure or delay (including, but not limited to the use of or inability to use any component of this site for reservations or ticketing), or (3) the performance or non performance by www.organicshop.co.th, even if such party has been advised of the possibility of damages to such parties or any other party.
If, notwithstanding the foregoing, www.organicshop.co.th should be found liable for any loss or damage which arises out of or is in any way connected with any of the above described functions or uses of this site or its content, the liability of www.organicshop.co.th shall in no event exceed, in the aggregate, the greater of BAHT 100.00. In its sole discretion, in addition to any other rights or remedies available to www.organicshop.co.th and without any liability whatsoever, www.organicshop.co.th at any time and without notice may terminate or restrict your access to any component of this site. Some states do not allow limitation of liability, so the foregoing limitation may not apply to you.

INDEMNIFICATION
You shall defend and indemnify www.organicshop.co.th and their officers, directors, employees and agents from and against any claim, cause of action or demand, including without limitation reasonable legal and accounting fees, brought by or on your behalf in excess of the liability described herein or by third parties as a result of your use of this site.

GOVERNING LAW
This Agreement and its performance shall be governed by the laws of The Kingdom of Thailand, without regard to its conflict of laws provisions. You consent and submit to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in The Kingdom of Thailand, in all questions and controversies arising out of your use of this site and this Agreement. To the extent allowed by applicable law, any claim or cause of action arising from or relating to your access or use of this site must be brought within one month from the date on which such claim or action arose or accrued.

ATTORNEY'S FEES
If www.organicshop.co.th or its affiliates take any action to enforce this User Agreement and these terms and conditions, such parties will be entitled to recover from you, and you agree to pay, all reasonable and necessary attorney's fees and any cost of litigation, in addition to any other relief, at law or in equity, to which such parties may be entitled.

INJUNCTIVE RELIEF You acknowledge that a violation or attempted violation of any of this User Agreement and these terms and conditions will cause such damage to www.organicshop.co.th as will be irreparable, the exact amount of which would be difficult to ascertain and for which there will be no adequate remedy at law. Accordingly, you agree that www.organicshop.co.th shall be entitled as a matter of right to an injunction issued by any court of competent jurisdiction, restraining such violation or attempted violation of these terms and conditions by You, or Your affiliates, partners, or agents, as well as recover from You any and all costs and expenses sustained or incurred by www.organicshop.co.th in obtaining such an injunction, including, without limitation, reasonable attorney's fees. You agree that no bond or other security shall be required in connection with such injunction.

TERMINATION
www.organicshop.co.th may terminate this User Agreement and these terms and conditions and/or the provision of any of the services at any time for any reason, including any improper use of this site or your failure to comply with these terms and conditions. Such termination shall not affect any right to relief to which www.organicshop.co.th may be entitled, at law or in equity. Upon termination of this User Agreement and these terms and conditions, all rights granted to you will terminate and revert to www.organicshop.co.th, as applicable.

ASSIGNMENT
You may not assign, convey, subcontract or delegate your rights, duties or obligations hereunder.

MODIFICATION
 www.organicshop.co.th may at any time modify these terms and conditions and your continued use of this site will be conditioned upon the terms and conditions in force at the time of your use.

SEVERABILITY
These terms and conditions shall be deemed severable. In the event that any provision is determined to be unenforceable or invalid, such provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

HEADINGS
The headings used in this User Agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect the terms and conditions herein.

ENTIRE AGREEMENT
This User Agreement, together with any terms and conditions incorporated herein or referred to herein constitute the entire agreement between us relating to the subject matter hereof, and supersedes any prior understandings or agreements (whether oral or written) regarding the subject matter, and may not be amended or modified except in writing or by making such amendments or modifications available on this site.


SHOP ORDER LOG-IN